top of page

Multiple Choice: Wat is uw mens- en wereldbeeld?


Bij de meeste debatten wordt het mens- en wereldbeeld waar vanuit sprekers spreken niet expliciet benoemd. Dit geeft een vertekend beeld omdat deze impliciete ‘vanzelfsprekendheden’ ook niet worden bevraagd en geproblematiseerd.

Deze ‘vanzelfsprekendheden’ zijn onderdeel van ons gezond verstand. Er wordt vanuit gegaan dat dit geen discussie behoeft. Dit maakt het lastiger nieuwe invalshoeken te belichten en nieuwe wegen te ontsluiten. Hiertoe moeten deze 'vanzelfsprekendheden' juist onderzocht worden en dat kan door ze te benoemen.

Neem de klimaatcrisis, wat is onze rol en verantwoordelijkheid hier als mensen? Een heleboel mensen zullen denken dat we hiervoor verantwoordelijk zijn. De wetenschap acht het zeer waarschijnlijk dat menselijke activiteit hiervan de oorzaak is. Dit betekent niet automatisch dat we er wat aan kunnen doen. Als dit niet het geval is, is het raar om het te willen oplossen. De Coronacrisis laat zien, dat als we er iets aan zouden willen doen, dit het beste moment zou kunnen zijn. De lucht is schoner dan ooit. Maar de crisis laat tegelijkertijd zien dat we hiertoe nog lang niet bereid zijn. De oude economie wordt gestut met de verwachting dat deze weer opveert. Pas als dit niet gebeurd en de crisis verdiept zal er draagvlak zijn voor werkelijke verandering. De wal keert het schip.

Hoe wij over onszelf en de wereld denken bepaald indirect de uitkomst van iedere discussie. Om licht op deze zaak te laten schijnen heb ik een aantal multiple choice vragen rond dit onderwerp bedacht die dit wereld en mensbeeld expliciet maken. Het helpt je inzicht te krijgen waarop je ‘eigen mening’ gebaseerd is. Dit zijn vragen die we vaak niet stellen, omdat ze ‘persoonlijk’ zijn. Dit zijn ook de vragen die wetenschappelijk niet te beantwoorden zijn. Tegelijkertijd zijn het de vragen die er het meest toe doen mochten we het antwoord weten.

Dit is dus geen test. Ik heb ook geen lijst met goede antwoorden. Het is meer een voorstel voor mogelijke antwoorden met als doel een reflectie op je mens- en wereldbeeld. Ik zal mijn eigen antwoorden geven, maar zoals gezegd het is wat ik op dit moment geloof. Ik kan het niet bewijzen en ik twijfel over mijn keuze.

1) Wat is een mens?

a. een dier tussen de dieren

b. de kroon van de evolutie en hoeder van de aarde

c. een toevallige mutatie

d. schepping van God

e. ….

2) Wat is onze wereld?

a. de aarde met alles erop en eraan

b. het gehele universum

c. ons bewustzijn en de prikkels die binnenkomen

d. een hologram

e. ….

3) Is de mens sterfelijk?

a. Ja

b. Nee

c. Deels

d. Doet niet ter zake

e. ….

4) Wat is eeuwig ?

a. Niets

b. Alles

c. God en onze ziel

d. Het Universum

e. …..

5) Bestaat God?

a. Ja, hij is de schepper van de wereld

b. Nee

c. Ja, maar hij heeft ons net zo hard nodig als wij hem

d. Nee, maar het ‘hogere’ of ‘iets’ wel

e. …..

6) Heeft de mens een ‘vrije wil’ ?

a. Nee hij is een speelbal van het lot en kan het niet helpen

b. Ja volledig en is dus verantwoordelijk voor zijn daden

c. Ja, in sommige situaties

d. Nee, maar zonder dit begrip bestaat er geen schuld en is rechtspraak niet mogelijk.

e. ….

7) Kunnen we onszelf kennen?

a. Nee we kennen slechts wat we waarnemen en niet degene die waarneemt.

b. Ja onszelf wel, maar de wereld niet

c. Ja, als we maar genoeg onderzoek doen

d. Nee, we zijn veel te complex

e. …..

8) Wat is de zin van ons bestaan?

a. Het doorgeven van ons DNA

b. Onszelf ontplooien

c. Zin ontstaat automatisch door het leven te leven

d. De ander helpen en liefde geven

e. …..

9) Wat is ons hoogste goed?

a. ons lichaam

b. onze ziel

c. onze familie en vrienden

d. ons leven

e. ……

Mijn antwoorden: 1) a, 2) c, 3) c, 4) a of b, 5) c, 6) c, 7) a, 8) c, 9) d

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page