top of page

Rattencampagne

In de maanden oktober en november halen we afval en informatie uit de Afrikaanderwijk

Het Rattenparadijs is een project waarbij we rattenoverlast verminderen en de buitenruimte vergroenen op een ecologische en sociale manier. 

Het afgelopen half jaar hebben we een groot aantal experts gesproken, we hebben een test uitgevoerd met een vangkooi en we hebben een communicatieplan gemaakt. We starten nu fase 2 van het project, waarbij we een wijkbrede actie uitvoeren in de Afrikaanderwijk (rattencampagne) in de maanden oktober en november. We organiseren in het voorjaar 2018 een eerste rattencongres voor ecosociaal beheer. Alle verzamelde kennis inclusief resultaten van de campagne verzamelen we op een rattenkennisbank.

Strategie 

Door het rattenprobleem, zwerfvuil en stadsnatuur te verbinden in een campagne is dit een mogelijkheid alle stakeholders rond deze concrete opgave te betrekken. De doelstelling is helder. schoon, schoon, heel en veilig als eerste doel en groen, gezond en gezellig als evenzo belangrijke tweede doel. 

De campagne is een praktijkonderzoek en uitvoering in een. We maken een inventarisatie van alle verschillende stakeholders en ketens. En springen in, daar waar nodig met als doel  een schonere groenere wijk met minder rattenoverlast. Als resultaat maken we een draaiboek voor vervolgcampagnes, communiceren we onze bevindingen op het Rattencongres en publiceren het in de Ratten kennisbank.

 

Rattencampagne Afrikaanderwijk

Dit is een eerste proefcampagne (oktober/november 2017), waarbij we een wijkbrede bewustwording over het rattenprobleem nastreven en een gedragsverandering bij bewoners te weeg willen brengen. We hebben gekozen voor de Afrikaanderwijk, omdat hier sprake is van forse rattenoverlast, een taai zwerfvuilprobleem. Bovendien is Creatief Beheer al 8 jaar actief in de Afrikaanderwijk en kent de wijk goed. 

 

Tijdspad

De proefcampagne loopt in de maanden oktober en november en bestaat uit de volgende onderdelen.

 

Onderzoek

Inventarisatie van alles wat er al gebeurd op dit gebied, wat gaat goed, wat kan beter en waar vallen gaten. Dit splitsten we in frontlijn observaties in de wijk en beleidsobservaties. Hieruit we distelleren we eindwaardes (wat wordt belangrijk gevonden) en feiten. Deze observaties en het beeld dat eruit ontstaat kunnen we gebruiken om de communicatie en de aanpak effectiever maken. 

 

Te beantwoorden vragen

Wie is allemaal direct of indirect bij dit probleem betrokken ?

Hoeveel ratten zitten er en waar precies ?

Hoeveel worden er gevangen en hoe ?

Waar ligt precies het afval en hoe komt het daar ?

Waaruit bestaat de rattenoverlast ?

Wie en waarom wordt gemeld ?

 

Opruimen

Extra inzet en aanwezigheid (drie dagen/week) waarbij alle voedselresten in de wijk zo goed mogelijk worden opgeruimd door onze Tuinmannen en bewoners.

 

Communicatie

Op de website is de campagne te volgen. Eind oktober zoeken we actief publiciteit via media en starten we een wijkbrede communicatie, waarbij we de ‘negatieve boodschap’ van ratten koppelen aan een ‘positieve boodschap’ over gezondheid. 

 

Vangen

Gecoördineerde vangacties in eerste instantie met de daar reeds aanwezige standaardvallen. Dit heeft dus een dubbel effect, rattenoverlast minder bewoners bewuster.

 

Oktober

 • informatie uit de wijk verzamelen over ratten (verhalen, klachten, meldingen)

 • startbijeenkomst 9 okt

 • inventarisatie stakeholders

 • extra inzet vrijwilligers voedsel opruimen

 • inventariseren probleemplekken (achtertuinen, nestmogelijkheden,…)

 

November

 • informatie uit de wijk verzamelen over ratten (verhalen, klachten, meldingen)

 • inventarisatie stakeholders

 • extra inzet vrijwilligers voedsel opruimen

 • inventariseren probleemplekken (achtertuinen, nestmogelijkheden,…)

 • communicatie wijk, flyers, scholen bezoeken

 • vangactie met standaard klemmen 

 • extra inzet honden en fretten

Aanpak vuiloverlast Afrikaanderwijk

Een andere toenemende ergernis in de wijk is de grote hoeveelheid zwerfvuil en het  afval dat naast de container wordt geplaatst. Er is ook sprake van veel waaivuil van de markt. Met deze basis zijn bewoners ook minder snel geneigd om hun vuil netjes  weg te gooien. Naast het aanzicht van de wijk trekt het vuil ook ratten en ander  ongedierte aan. Er is een toename van graffiti merkbaar.  Om de basis op orde te krijgen, is het van belang om intensiever in te zetten op schoon. Dit moet op preventieve, curatieve en repressieve wijze gebeuren en dat is een kwestie van  lange adem. Tijdens de wijktafel Afrikaanderwijk werd het slecht functioneren van 14010 vaak genoemd met als gevolg dat de gemeente dit type klachten niet goed afhandelt Bron sociale kaart Rotterdam.

bottom of page