top of page

Bentinckpark: een park verborgen onder het asfalt


Om de gewenste vergroening en verzachting van de stad te realiseren dient er ook binnen bestaande infrastructuur naar ruimte gezocht te worden. Een voor de hand liggende strategie is straten uit het verkeer te halen en in te richten als groene verblijfruimtes. Dit kan op kleinschalige wijze in wijken, maar het kan ook op een ambitieuzer stedelijk niveau.

De Bentincklaan is een mooie brede laan in de wijk Blijdorp met aan weerszijden majestueuze kastanjebomen en vormt zo een indrukwekkende entree voor bezoekers van de dierentuin. De laan ligt aan de noordzijde van het Rotterdam Centraal station en ligt in het verlengde van de oude diergaarde-ingang; aan het begin en het eind ervan staan middelbare scholen. Tussen de scholen ligt aan de zuidzijde een groot sportcomplex.

Door deze verkeersweg te transformeren tot park krijgt dit gebied nieuwe allure en een groene toekomst. De wijk is in snel tempo aan het verjongen. Er wonen naast veel ouderen inmiddels veel jonge gezinnen met kinderen. Een park op deze plek zal zeer welkom zijn en heel goed worden gebruikt door al deze doelgroepen (bezoekers, kleine kinderen, ouderen en scholieren).

Verkeerstechnisch is de laan niet van vitaal belang. Er is een secundaire weg die de wijk toegankelijk houdt en de fiets- en wandelpaden blijven bestaan; er liggen tramrails, maar er rijdt geen tram meer.De Grote Groene Gezonde Gezellige Rekensom

Een cruciaal argument bij ieder project is geld. Wat kost het en wat levert het op. In de stedenbouw gaat het om winst voor de projectontwikkelaar en winst voor de gemeente. De winst kan maatschappelijk zijn (voor de burgers) of financieel zoals bij grondexploitatie (voor de gemeentelijke begroting).

De rekensom zonder projectontwikkelaar in het geval van het Bentinckpark is nooit gemaakt. Groot voordeel is dat de gemeente hier zelf de projectontwikkelaar is dus ook kan bepalen waar en bij wie de winst terecht komt.

Door het project te beschouwen als een directe investering in een groene, gezonde en gezellige leefomgeving, kun je de kosten en baten uitrekenen. Het Bentinckpark is hiervoor een ideale casus. Temeer daar bij realisatie het een praktijkvoorbeeld is om te testen of door de rekensom voorspelde rendementen ook echt worden gehaald. Dit maakt het afbrandrisico nagenoeg nul. Wat er ook gebeurt de rekensom en de praktijk check geeft zeer relevante informatie voor gemeentes met dezelfde ambitie.

Een analyse van de kosten en de baten zou de discussie met belanghebbenden en de projectontwikkeling vanuit de gemeente enorm helpen. Een kosten-baten analyse wordt standaard door iedere verstandige projectontwikkelaar en de gemeente gemaakt voor ze ergens aan beginnen. In dit geval wordt de winst maatschappelijk en financieel zo gelijk mogelijk verdeeld over baathouders.

Het is bijvoorbeeld vrij nauwkeurig te voorspellen wat de waarde van het vastgoed zal doen bij aanleg van een dergelijk park. De gemeente krijgt via de onroerend goed belasting extra inkomsten. Dit geeft ook een richtlijn richting vastgoed partijen om een bijdrage te leveren omdat hun bezit aanzienlijk (10-15%) in waarde stijgt. Dit geldt zeker voor toekomstige projectontwikkelaars die willen ontwikkelen in de wijk. Dit dient niet ten koste van het groen te gaan! Dat zullen de zittende partijen niet waarderen. De bewoners en ondernemers in de buurt krijgen de winst direct in natura: een gezondere en aantrekkelijkere leefomgeving. Dit geeft weer financiële winst op verschillend gebied.

De meeste bouwprojecten in de stad gaan ten koste van de natuur, dit project voegt het juist toe. Wat levert deze strategie de stad en de samenleving op?

Om deze rekensom goed en verantwoord te maken willen we een onafhankelijk en gerenommeerd bureau inschakelen. Dit levert een betrouwbaar inzichtelijk rapport van de kosten en baten van een dergelijke transitie. Dit kan als basis dienen voor de discussie en de gemaakte beslissingen. Hiervoor vragen we een bijdrage van Citylab010 naast inhoudelijke ondersteuning.


Rini Biemans

06 14 18 3001

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page