Hoofdstuk 1 Een les uit 2100


De leerlingen hielden meer van meester Sun dan van hun ouders. Ze volgden een opleiding tot geestelijk leider en dat betekende dat ze hun hele bestaan aan de soort en God gingen wijden. Achmed was zestien en het geloof was alles voor hem. Hij wilde kennis vergaren en net worden als zijn meester. Geestelijk leiders leken op Tibetaanse monniken. ‘De nederige houding is hetzelfde maar de effectiviteit is anders.’, zei meester Sun. De geestelijk leiders van tegenwoordig staan midden in de samenleving en ze geven er ‘leiding’ aan zonder dat het opvalt. Dat is zelfs officieel vastgelegd in 2070 toen Het Ecosociaal Dictaat wereldwijd werd ingevoerd. Deze nieuwe grondwet wordt gehandhaafd door de Verenigde Naties met als doel de aarde met alles erop en vooral onze soort te redden. Landen hadden de keuze of lid worden of uitgesloten worden van de wereldgemeenschap. China was de grote aanjager geweest van het Dictaat in de decennia volgend op de grote godsdienstoorlog die in het midden van de eeuw plaatsvond.

Het Ecosociaal Dictaat kwam voort uit de nieuwe Godsdienst, de zogenaamde Spirituele Wetenschap, die in de jaren dertig in Amerika is ontstaan en razendsnel aan populariteit won. Het idee erachter was simpel; de wereld is complex en in deze wereld bestaat God als een noodzakelijke tegenspeler van de soort. God straft niet, God is net zo wanhopig als wij, was het eerste dogma. We hebben elkaar nodig was het tweede. Dit was tegen het zere been van een groot deel van de traditioneel gelovigen en met name hun ‘leiders’, maar het was vooral een ‘probleem’ voor het groot kapitaal. Als we de aarde niet redden raken we God kwijt, was het derde dogma. Alle godsdiensten waren welkom, want god laat zich op vele wijzen zien dat was de kracht van de nieuwe beweging. Iedereen kon gewoon zijn eigen geloof belijden. Het waren de goddelozen die men wilde bekeren.

Het ‘geestelijk leiderschap’ was de grootste reden voor hun snelle groei. Geestelijk leiders waren slimme mensen die zoals gezegd met beide benen in de samenleving stonden en ze waren grotendeels onzichtbaar. In tegenstelling tot de profeten opereerden de geestelijk leiders voornamelijk in China en daar vormden ze een gestaag groeiend netwerk. De zending werd gedaan door ‘profeten ter plekke’ die de boodschap verkondigden. Een boodschap van vrede en harmonie als we weer terugkeren naar God, het mysterie van ons bestaan.

'Vandaag gaat de les over de opmaat naar de goddienstoorlog van 2049 – 2055', meester Sun vertelt, hij stelt ons vragen en wij stellen hem vragen zo gaat de les. De meester laat de verbindingen en trigger punten zien, die we kunnen gebruiken voor onze eigen analyse. Achmed was gefascineerd door trigger punten. Het zijn een soort knoppen waar je aan kan draaien in je analyse. De groepslessen werden gegeven in parken en bij individuele lessen ging de meester graag wandelen. Achmed vond de persoonlijke lessen het gaafst. Als leerlingen mochten ze slechts eigen verhalen maken, ze waren geen vakmensen of specialisten. Wat Achmed moest oefenen was de complexe analyse; de logische afweging en het gesprek met God zo noemde meester Sun dat. Hoe beter je was in de complexe analyse, des te meer effect hadden je acties. 'Het is een Judo met je met je bewustzijn.' zei meester Sun. 'De trigger punten zijn de grepen waar je je tegenstander mee vastpakt', dacht Achmed. In die zin waren ze samoerai die hun leven in dienst stelden van een hogere orde en deze ‘hogere orde’ weer doorgaven aan de mensen om hen heen. De ‘profeten’ zijn anders, een aantal zijn ronduit ‘vals’, maar dat hoort nu juist bij het complexe karakter van de nieuwe Godsdienst. Het Ecosociaal Dictaat zorgde uiteindelijk voor de sturing. Het was indertijd zo ontworpen dat de ‘beste oplossingen’ de grootst mogelijke kans hebben te gebeuren. Op het gebied van techniek zijn artificiële intelligentie en de huidige biotech kwantumcomputers veruit het beste. Echter in mensen kwesties zijn ze hopeloos onhandig en feitelijk onbruikbaar. Daar zijn de 'modernen' in het begin van deze eeuw door schade en schande achtergekomen. Intuïtie is superieur weten we inmiddels. Dat is dan ook de reden dat de grote goddienstoorlog door het nieuwe geloof werd gewonnen. De intuïtie van de geestelijk leiders won het van de hightech van de tegenstanders. ‘Het bewijs dat God bestaat’, volgens veel tegenwoordige profeten.

‘Geestelijk Leiders zijn ook gewoon mensen zoals jezelf en alle anderen hou daar in je analyse ter degerekening mee.’ Was het eerste wat meester Sun zei aan het begin van de opleiding en de keren dat we dat vergaten zijn niet te tellen. ‘Perspectieffoutje Achmed’, zei de meester dan. 'Iedereen is ijdel, hebzuchtig, geil en jaloezie is onze grootste zegen. De grootste uitdaging in de complexe analyse is dit het juiste gewicht te geven. Gewone computers lukt dit niet want er ze hebben geen menselijke referentie in de analyse en kwantumcomputers trouwens ook niet. Dat hebben alleen wij mensen; de directe koppeling van de analyse met het gevoel. Iets wat de wetenschappers in de twintigste eeuw tegen alles wilden vermijden, bleek nu juist de sleutel tot nieuwe kennis en tal van revolutionaire ontdekkingen.

‘De opmaat naar de grote godsdienstoorlog.’ zei de meester. ‘Jullie kennen het verhaal van de vlinder en de storm’. ‘Nu goed; waarom kan een vlinder een storm veroorzaken?’. ‘Omdat de atmosfeer zo werkt, meester’. zei Annabel, een meisje met blauw haar en tatoeages, een retrokid zoals we dat nu noemen. ‘Uitstekend, hoe zag de 'atmosfeer' eruit in de jaren dertig?’ ‘Ikzelf was toen nog niet geboren' zei meester Sun, 'ik was tien toen de oorlog begon. Het was een lege angstige tijd, mensen bekommerden zich om hun pleziertjes en wilden zo lang mogelijk leven in zoveel mogelijk comfort. Risico's werden gemeden en daardoor werd er een enorm risico genomen. De financiële crisis, de coronacrisis, de conflicten en ongeregeldheden in het begin van de eeuw liet de tekortkomingen van deze levenswijze zien en zoals we weten ieder systeem kraakt uiteindelijk op haar zwakste punten. In de jaren veertig was dit de onoverbrugbare kloof tussen arm en rijk, godsdiensttwisten, corrupte zwakke regeringen met een desastreuze klimaat aanpak. Amerika was hopeloos verdeeld en eigenlijk in handen van de grote concerns. In Amerika stonden dan ook de eerste profeten van het nieuwe geloof op. De geestelijk leiders in China wisten een ding zeker; het volk kunkert naar zin en geloof.’

Sophie stak haar vinger op, een meid helemaal gekleed volgens de laatste mode. ‘Meester, zijn de geestelijk leiders de vlinders.’ ‘Nee Sophie, dat zijn ze niet, op zeker moment zagen ze het. Ze volgden hun intuïtie en dat noemden ze God, God liet het hen zien. Maar wie liet het God zien?. Achmed dacht na, ‘dat waren de geestelijk leiders toch zelf.’ Hij stak zijn vinger op. ‘Achmed’ ‘Meester, de geestelijk leiders lieten het God zien, dat betekent dat ze het beiden zagen.’ ‘Perfect dat is het, maar waar is nu die vlinder?’. ‘Overal meester.’ floepte Achmed eruit. ‘Inderdaad overal en nergens kun je vlinders vinden. Tegelijkertijd is het essentieel te begrijpen in de complexe analyse dat deze vlinders slechts relatieve trigger punten zijn, als dit niet was gebeurd was dat niet gebeurd, etc.,maar het je enige houvast is.

‘De profeten in Amerika waren een bonte verzameling wetenschappers, investeerders, hackers, ondernemers, mediapersoonlijkheden, die zich verenigden onder het nieuwe geloof. Ze vielen het systeem van zinloosheid aan met geweldloze komische acties. Die leken aanvankelijk onschuldig maar ze ontmaskerden keer op keer de infantiliteit van het systeem en de hypocrisie van de macht. Macht bestrijd je met macht en macht is heroïne zeiden de geestelijk leiders in China. Omdat de nieuwe beweging ‘terug naar onze oorsprong’ al snel werd gecensureerd in Amerika hielpen een aantal Chinese hightech bedrijven een handje met de communicatie. Daar hadden de geestelijk leiders een voet tussen de deur. Vanaf dat moment begon de beweging explosief te groeien wereldwijd temeer omdat ze de Amerikaanse censuur zowel konden ondermijnen als gebruiken. Hier is overigens geen vlinder in te ontdekken, die vlinders zitten veeleer in de allereerste inzichten. Waar en wanneer die hebben plaatsgevonden komen we nooit te weten net zoals we de vlinder die een storm veroorzaakt nooit zullen vinden.’

Het verhaal van meester Sun gaat verder over de Chinese omwenteling. De Amerikaanse burgeroorlog die uitmondde in wat we nu de grote godsdienstoorlog noemen, waarna Amerika gespleten achterbleef. Pas in 2090 heeft het noordelijke deel van Amerika getekend voor het Ecosociaal Dictaat. Achmed wist het, dit alles was nodig geweest en er zou nog veel meer nodig zijn om het paradijs op aarde te creëren. Volgens meester Sun was dat een onmogelijke droom, het principe van de 'paradoxale verstrengeling van tegenstellingen' maakt het paradijs op aarde simpelweg onmogelijk. Achmed dacht daar anders over; er is vast een paradijs mogelijk zo voelde hij dat.


Hoofdstuk 2 De Rattencomputer

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square